اسپانسر پدر و مادر برای مهاجرت به کانادا

يکي از اهداف قانون “مهاجرت و حمايت از پناهندگان” کانادا Immigration and Refugee Protection Act رساندن خويشاوندان به يکديگر است. اين مساله در بند d ماده 3.1 اين قانون مطرح شده است [لينک]. در ادامه، در بند 1 ماده 12 اين قانون خويشاوند به صورت زير تعريف شده است:

“يک فرد خارجي مي تواند به عنوان عضوي از خانواده در نظر گرفته شود، اگر همسر، شريک زندگي، فرزند، والد (پدر يا مادر)، يا يکي ديگر از اعضاي خانواده يک شهروند يا مقيم دائم کانادا باشد.”

فردي که در کانادا مستقر است و مايل است از اين طريق امکان مهاجرت خويشاوندان خود را فراهم کند در اصطلاح اسپانسر Sponsor يا حامي مالي خوانده مي شود.

مهاجرت خويشاندي چيست؟ Sponsoring a Family Member

مهاجرت خويشاوندي به معناي آن است که يک مقيم دائم يا شهروند کانادا که در حال حاضر در کانادا زندگي مي کند (Sponsor اسپانسر)، يک يا چند تن از خويشاوندان خود را که در قوانين مهاجرت به کانادا پيش بيني شده اند از طريق حمايت مالي Sponsorship به کانادا بياورد. در آئين نامه هاي مهاجرتي کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations موارد زير به عنوان اهالي فاميل (خويشاوندان) فرد اسپانسر در نظر گرفته شده اند:

همسر يا شريک زندگي اسپانسر
فرزندان وابسته به اسپانسر (يعني فرزندان زير 22 سالي که ازدواج نکرده اند يا فرزندان 22 سال به بالايي که از نظر مالي به اسپانسر وابسته هستند)
فرزند خوانده اسپانسر
پدر يا مادر اسپانسر
پدربزرگ يا مادربزرگ اسپانسر
برادر يا خواهر اسپانسر به شرط آنکه زير 18 سال باشند و پدر و مادرشان هم از دنيا رفته باشند
برادر زاده و خواهرزاده اسپانسر به شرط آنکه زير 18 سال باشند و پدر و مادرشان هم از دنيا رفته باشند
نوه اسپانسر در صورتي که پدر و مادرش فوت کرده باشند
يکي از اقوام اسپانسر بجز موارد فوق به شرط آنکه اسپانسر هيچ کدام از موارد فوق را در داخل يا خارج کانادا نداشته باشد (به عبارت ديگر کمابيش بي کس و تنها باشد)

منظور از حمايت مالي يا اسپانسرشيپ Sponsorship اين است که يک فرد يا همان اسپانسر Sponsor به دولت کانادا متعهد شود طي دوره اي که از طرف قانون تعيين شده است هزينه هاي زندگي فرد تحت حمايت خود را تامين کند. به اين تعهد Undertaking مي گويند که مدت آن براي اغلب “ساير خويشاوندان” 10 سال است.
منبع: مهاجران 

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم