شاه توپ و شاه زنگ مسکو

شاه توپ TSAR CANNON
در سال 1586 و زمان سلطنت ايوان مخوف توسط آندري چوخوف براي ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان ساخته شد. طول اين توپ 5/84 متر و وزن آن 40 تن مي باشد. قرار بود اين توپ عظيم براي تيراندازي به صورت خوشه اي استفاده گردد، اما هيچ گاه نياز به استفاده از آن احساس نشد. در حال حاضر اين توپ و گلوله هاي آن جنبه ي تزئيني دارند. تور روسيه

شاه زنگ TSAR BELL
يک ناقوس با وزن 200 تن، ارتفاع 6/14 متر و قطر 6/6 متر است که در سال 1733- 1725 توسط صنعتگران روسي به نام هاي ايوان و ماکس ماتورين ساخته شده است. ابتدا براي نصب در يکي از کليساهاي کاخ کرملين درنظر گرفته شده بود. ولي در زمان ساخت، آتش سوزي در کرملين رخ داد و مردمي که درصدد نجات اين اثر برآمده بودند، با عجله به اين زنگ مقداري آب پاشيدند که در نتيجه قسمتي از اين ناقوس با وزن 11 تن از آن جدا شد که هنوز هم اين تکه در کنار زنگ قابل مشاهده است.
منبع: دلتابان