مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال

شما مي توانيد به جاي مهاجرت به کانادا از طريق سرمايه گذاري فدرال از روشهاي کارآفريني کبک و يا بيزينسي استان هاي خاص استفاده نماييد.

اين برنامه جهت توسعه و توليد اشتغال در کانادا با جذب سرماي? متقاضياني که داراي تجرب? تجاري، بيزينسي و يا توان مديريتي هستند به وجود آمده است.
به عنوان يک فرد مهاجر سرمايه گذار، شما و خانواده تان مي توانيد با سرمايه گذاري مبلغ ???????$ کانادا به مدت ? سال در برنامه فدرال ( متقاضيان اقامت در کانادا به غير از کبک ) اقامت دائم به دست آوريد.
روش سرمايه گذاري فدرال توسط دولت کانادا ضمانت شده است و دولت تضمين مي دهد بعد از ? سال پول شما به طور کامل بدون سود باز پرداخت شود.
همچين اين امکان براي متقاضيان روش سرمايه گذاري کانادا وجود دارد تا با پرداخت تنها ???????$ در عوض ???????$ از مزاياي اين روش مهاجرتي برخوردار گردند. با اين تفاوت که در صورت استفاده متقاضي از طرح ??????? دلاري (اين مبلغ بر اساس تغيير نرخ بهره بانکي قابل تغيير ميباشد)، اين مبلغ بدون بازگشت مي باشد.

مزيت هاي اين روش:
در اين روش متقاضي الزامي به داشتن مهارت در زمينه زبان انگليسي و فرانسه ندارد.
متقاضي تعهدي در زمينه ايجاد حرفه و بيزينس نخواهد داشت.
اخذ اقامت دائم و بدون شرط براي متقاضي، همسر و فرزندان.
متقاضي ملزم به داشتن مدرک تحصيلي نمي باشد. 

منبع: westpass.ca