هزینه های مورد نیاز مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا هزینه برمی دارد. علاوه بر مبالغی که به وکیل خود می پردازید و همین طور هزینه های آزمایشات پزشکی، سفرهای احتمالی برای شرکت در مصاحبه و سایر هزینه ها، لازم است مبالغی را هم برای بررسی پرونده و نیز ورود به کانادا بپردازید. فهرست زیر این مبالغ را نشان می دهد. سعی من بر این است که این فهرست را به روز نگه دارم ولی از آنجا که احتمال تغییر وجود دارد حتما به وب سایت اداره مهاجرت هم مراجعه کنید [لینک].

اقامت دائم Permanent Residence

حق لندینگ (ورود به کانادا) – Right of Permanent Residence Fee – هر نفر 490 دلار (پناهندگان، افراد تحت حمایت و فرزندان وابسته به متقاضی اصلی از پرداخت این مبلغ معاف هستند)
مهاجرت خویشاوندی Family Class

فرم تقاضای اسپانسرشیپ (حمایت/دعوت خویشاوندان) Sponsorship Application – برای هر فرم 75 دلار
متقاضی اصلی Principal Applicant – مبلغ 475 دلار
متقاضی اصلی (اگر سنش کمتر از 22 سال باشد و همسر فرد اسپانسر نباشد) – مبلغ 75 دلار
اعضای خانواده متقاضی اصلی که سنشان 22 سال یا بیشتر است (یا اگر سنشان کمتر از 22 سال است همسر متقاضی هستند) – هر نفر 550 دلار
اعضای خانواده متقاضی اصلی که سنشان کمتر از 22 سال است و همسر متقاضی نیستند – هر نفر 150 دلار
مهاجرت تجاری (سرمایه گذاران، کارآفرینان، خود اشتغالان)

متقاضی اصلی Principal Applicant – مبلغ 1050 دلار
اعضای خانواده متقاضی اصلی که 22 سال یا بیشتر دارند (یا اگر کمتر از 22 سال سن دارد همسر متقاضی است) – هر نفر 550 دلار
اعضای خانواده متقاضی اصلی که کمتر از 22 سال سن دارند (و همسر متقاضی نیستند) – هر نفر 150 دلار
سایر متقاضیان – کارکنان ماهر، متقاضیان استانی

متقاضی اصلی – 550 دلار
اعضای خانواده متقاضی اصلی که 22 سال یا بیشتر دارند (یا اگر کمتر از 22 سال سن دارد همسر متقاضی است) – هر نفر 550 دلار
اعضای خانواده متقاضی اصلی که کمتر از 22 سال سن دارند (و همسر متقاضی نیستند) – هر نفر 150 دلار
منبع: مهاجران