مهاجرت استانی انتاریو در کانادا

مهاجرين مهارت ها و دانش ارزشمندي را وارد بازار کار انتاريو مي کنند، در پيشرفت اقتصاد استان مشارکت داشته و انتاريو را بعنوان يک مقصد دلخواه در سراسر جهان درمي آورند. اين برنامه به کارفرمايان در انتاريو امکان جذب و نگهداري افراد آموزش ديد? بين المللي، از جمله دانشجويان بين المللي را مي دهد. اين براي کارفرماياني که براي پيدا کردن کارکنان ماهرمورد نيازشان مشکل دارند، سودمند است.

 

هردو دولت فدرال و استاني در امر مهاجرت نقش دارند. دولت انتاريو از طريق برنام? فرصتها در انتاريو، افراد را انتخاب و به دولت فدرال براي گرفتن اقامت دائم معرفي مي کند. کلي? ويزاهاي اقامت دائم براي کانادا توسط دولت کانادا و ازطريق ادار? تابعيت و مهاجرت کانادا (CIC) مورد پردازش وتأييد قرار مي گيرد.

 

روشهاي مهاجرتي از طريق برنامه استاني انتاريو به سه گروه زير تقسيم مي شود:

 

مهاجرت از روش دانشجويان فوق ليسانس و دکتري :

    قصد اقامت و کار در استان انتاريو را داشته باشيد.

    شما بايد فارغ التحصيل و يا در ترم آخر دور? فوق ليسانس و يا دکتري از يکي از دانشگاه هاي واجد شرايط در کانادا باشيد.

    طول تحصيل شما بيش از يکسال و تمام وقت بوده باشد.

    در کمتر از ? سال پس از فارغ التحصيلي جهت مهاجرت اقدام نماييد.

    در حال حاضر در استان انتاريو اقامت داشته و داراي اقامتي قانوني در کانادا باشيد.

    آزمون زبان آيلس (IELTS) و يا تف (TEF) را گذرانده باشيد. (حداقل نمره آيلس ? و حداقل نمره تف ? مي باشد)

    نشان دهيد که در آمدي يا پس اندازي داريد که براي مدتي مي توانيد خود و خانواده خويش را از نظر مالي تامين نماييد.

    نشان دهيد که در ? سال گذشته حداقل يکسال در انتاريو زندگي کرده ايد.

 

 

مهاجرت از روش دانشجويان ليسانس و کالج :

 

    شما بايد فارغ التحصيل و يا در ترم آخر دور? فوق ديپلم يا ليسانس از يکي از مؤسسات واجد شرايط در کانادا باشيد.

    شما بايد حداقل نيمي از دور? تحصيلي خود را در کانادا گذرانده باشيد.

    شما بايد يک پيشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمايي در انتاريو داشته باشيد.

 

 

مهاجرت از روش گروه عمومي انتاريو :

 

    اين گروه بر روي کارفرمايان انتاريو که واجد شرايط تأمين اشتغال به کار تمام وقت براي کارکنان خارجي باشند، باز است. کارفرمايان انتاريو لازم است که از برنام? فرصتها در انتاريو تقاضا کنند تا مراحل بررسي اوليه و تأييد شغل پيشنهادي آنها را انجام دهند.

   در مهاجرت به کانادا  فرصتها در انتاريو به کارفرمايان انتاريو اجازه مي دهد تا نيروي کارماهر مورد نيازشان را پيد ا کنند. فقط شغلهاي مديريتي، حرفه اي و صنعتگران ماهردرنظر گرفته خواهند شد.

    کارفرمايان مي توانند کارکنان خارجي يا دانشجويان بين المللي را براي شغلهاي مورد تأييد، استخدام کنند، چه در خارج باشند و چه بصورت قانوني در کانادا( بعنوان کارکنان موقت خارجي، دانشجو يا ديدار کننده) باشند. کلي? معرفي شدگان احتمالي که بعنوان ديدار کننده يا مقيم درکانادا هستند، لازم است شواهد دال بر وضعيت مهاجرت خود را همراه فرمهاي درخواست خود ارائه کنند.

    کارکنان خارجي درصورتيکه درخواست اشتغال در يک حرفه يا صنعت نظام دار داشته باشند، بايد حداقل دوسال تجربه کاري يا گواهي حرفه اي مناسب از انتاريو داشته باشند.

    گروه عمومي همچنين به سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا کارکنان کليدي خود را به کانادا بياورند. براي واجد شرايط بودن، بايد سرمايه گذاري براي انتاريو اهميت چشمگيري داشته باشد، براي انتاريوئي ها ايجاد شغل کند، و مورد تأييد يکي از وزارتخانه هاي دولت انتاريو باشد.

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم