مهاجرت استانی انتاریو در کانادا

مهاجرين مهارت ها و دانش ارزشمندی را وارد بازار کار انتاريو می کنند، در پيشرفت اقتصاد استان مشارکت داشته و انتاريو را بعنوان يک مقصد دلخواه در سراسر جهان درمی آورند. اين برنامه به کارفرمايان در انتاريو امکان جذب و نگهداری افراد آموزش ديدۀ بين المللی، از جمله دانشجويان بين المللی را می دهد. اين برای کارفرمايانی که برای پيدا کردن کارکنان ماهرمورد نيازشان مشکل دارند، سودمند است.

 

هردو دولت فدرال و استانی در امر مهاجرت نقش دارند. دولت انتاريو از طريق برنامۀ فرصتها در انتاريو، افراد را انتخاب و به دولت فدرال برای گرفتن اقامت دائم معرفی می کند. کليۀ ويزاهای اقامت دائم برای کانادا توسط دولت کانادا و ازطريق ادارۀ تابعيت و مهاجرت کانادا (CIC) مورد پردازش وتأييد قرار می گيرد.

 

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی انتاریو به سه گروه زیر تقسیم می شود:

 

مهاجرت از روش دانشجویان فوق لیسانس و دکتری :

    قصد اقامت و کار در استان انتاریو را داشته باشید.

    شما بايد فارغ التحصيل و يا در ترم آخر دورۀ فوق ليسانس و یا دکتری از يکی از دانشگاه های واجد شرايط در کانادا باشيد.

    طول تحصیل شما بیش از یکسال و تمام وقت بوده باشد.

    در کمتر از ۲ سال پس از فارغ التحصیلی جهت مهاجرت اقدام نمایید.

    در حال حاضر در استان انتاریو اقامت داشته و دارای اقامتی قانونی در کانادا باشید.

    آزمون زبان آیلس (IELTS) و یا تف (TEF) را گذرانده باشید. (حداقل نمره آیلس ۷ و حداقل نمره تف ۵ می باشد)

    نشان دهید که در آمدی یا پس اندازی دارید که برای مدتی می توانید خود و خانواده خویش را از نظر مالی تامین نمایید.

    نشان دهید که در ۲ سال گذشته حداقل یکسال در انتاریو زندگی کرده اید.

 

 

مهاجرت از روش دانشجویان لیسانس و کالج :

 

    شما بايد فارغ التحصيل و يا در ترم آخر دورۀ فوق ديپلم يا ليسانس از يکی از مؤسسات واجد شرايط در کانادا باشيد.

    شما بايد حداقل نيمی از دورۀ تحصيلی خود را در کانادا گذرانده باشيد.

    شما بايد يک پيشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمایی در انتاریو داشته باشید.

 

 

مهاجرت از روش گروه عمومی انتاریو :

 

    این گروه بر روی کارفرمايان انتاريو که واجد شرايط تأمين اشتغال به کار تمام وقت برای کارکنان خارجی باشند، باز است. کارفرمايان انتاريو لازم است که از برنامۀ فرصتها در انتاريو تقاضا کنند تا مراحل بررسی اوليه و تأييد شغل پيشنهادی آنها را انجام دهند.

   در مهاجرت به کانادا  فرصتها در انتاريو به کارفرمايان انتاريو اجازه می دهد تا نيروی کارماهر مورد نيازشان را پيد ا کنند. فقط شغلهای مديريتی، حرفه ای و صنعتگران ماهردرنظر گرفته خواهند شد.

    کارفرمايان می توانند کارکنان خارجی يا دانشجويان بين المللی را برای شغلهای مورد تأييد، استخدام کنند، چه در خارج باشند و چه بصورت قانونی در کانادا( بعنوان کارکنان موقت خارجی، دانشجو يا ديدار کننده) باشند. کليۀ معرفی شدگان احتمالی که بعنوان ديدار کننده يا مقيم درکانادا هستند، لازم است شواهد دال بر وضعيت مهاجرت خود را همراه فرمهای درخواست خود ارائه کنند.

    کارکنان خارجی درصورتيکه درخواست اشتغال در يک حرفه يا صنعت نظام دار داشته باشند، بايد حداقل دوسال تجربه کاری يا گواهی حرفه ای مناسب از انتاريو داشته باشند.

    گروه عمومی همچنين به سرمايه گذاران اجازه می دهد تا کارکنان کليدی خود را به کانادا بياورند. برای واجد شرايط بودن، بايد سرمايه گذاری برای انتاريو اهميت چشمگيری داشته باشد، برای انتاريوئی ها ايجاد شغل کند، و مورد تأييد يکی از وزارتخانه های دولت انتاريو باشد.

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

 

تور آلانیا سفر به آلانیا

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

آلانیا ، تور آنتالیا، سفر به آلانیا

مارماریس و سفر به مارماریس تور مارماریس