تحصیل در رشته داروسازی کشور قبرس

رشته داروسازي دانشگاه EMU قبرس از سال ???? مورد تائيد وزارت بهداشت ايران قرار گرفت و اطلاعات مربوط به آن نيز در سايت وزارت بهداشت ايران به آدرس زير نيز درج گرديده است.
(تور قبرس شمالي)
متقاضيان تحصيل در رشته داروسازي در صورتي که معدل ديپلم ايران آنها بالاي ?? باشد مي توانند در اين دانشگاه مشغول به تحصيل شوند.
همچنين براي تحصيل در اين دانشگاه نيازي به ارائه مدرک زبان براي اخذ پذيرش تحصيلي نمي باشد. و افرادي که مدرک زبان انگليسي(ايلتس يا تافل ) ندارند مي توانند بعد از اخذ پذيرش و قبل از شروع ترم تحصيلي در آزمونهاي تعيين سطحي که از سوي دانشگاه براي دانشجويان بين المللي برگزار مي گردد، شرکت نموده و سطح زبان خود را تعيين نمايند. در صورتي که سطح زبان آنها در حد Advance باشد مي توانند به تحصيل خود ادامه دهند ولي در صورتي که نياز به تقويت زبان داشته باشند مي بايست دوره کالج زبان را نيز بگذرانند. هزينه دوره زبان نيز هر ترم ???? دلار مي باشد.
داروسازي در اين دانشگاه به دو صورت دوره چهار ساله و دوره شش ساله ارائه مي گردد. دوره هاي چهار ساله در حد ليسانس محسوب مي شود که مورد تائيد ايران نيست. اما دوره هاي شش ساله به عنوان دکتري داروسازي محسوب ميشود و مورد تائيد وزارت بهداشت ايران نيز مي باشد.
تنها شرطي که وزارت بهداشت ايران براي ارزيابي مدارک داروسازي اين دانشگاه قرارداده است، معدل بالاي ?? ديپلم متقاضيان و همچنين طي دوره شش ساله اين رشته مي باشد
هزينه هاي دانشگاه نيز براي هر سال تحصيلي مبلغ ?????? دلار براي رشته دارو سازي مي باشد که امکان اخذ بورس ?? درصد توسط موسسه فراهم ميباشد ( يعني هزينه هر سال تحصيلي ????? دلار )