نمره آیلتس کانادا

هر فردی برای مهاجرت به کانادا از طریق مهاجرت Skill Worker نیازمند به کسب حداقل 67 امتیاز می باشد که آزمون آیلتس (IELTS) در این امتیاز بندی 16 امتیاز دارد. با توجه به اینکه آیلتس از چهار مهارت (skill) تشکیل شده است در این سیستم امتیاز دهی هر مهارت 4 امتیاز دارد. برای کسب هر 16 امتیاز داوطلب باید حداکثر نمرات تعیین شده برای مهاجرت را کسب کند. جدول نمرات و امتیاز بندی در زیر ترسیم شده است و همچنین در پایین هر جدول توضیحات لازم قرار داده شده است.

 

مهارت نتیجه آیلتس امتیاز برای مهاجرت به کانادا
Listening 7.5 4
Reading 6.5 4
Writing 6.5 4
Speaking 6.5 4

جدول بالاترین نمرات مورد نیاز آیلتس در بالا قرار داده شده است جزییات نمرات و امتیاز مربوط به هر نمره برای مهارتهای مختلف را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

 

High Moderate Min
Listening 7.5 5.5 - 7 4.5 - 5.5
Score 4 2 1

در صورتیکه نتیجه مهارت Listening شما 7.5 یا بالاتر باشد شما 4 امتیاز از 16 امتیاز مهاجرت به کانادا را کسب کرده اید، نمره 5.5، 6، و یا 7 2 امتیاز از 16 امتیاز و نمره 4.5 و 5 شما یک امتیاز از 16 امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا را بدست آورده اید.

High Moderate Min
Reading 6.5 5 - 6 4.5
Score 4 2 1

در صورتیکه نتیجه مهارت Reading شما 6.5 یا بالاتر باشد شما 4 امتیاز از 16امتیاز مهاجرت به کانادا را کسب کرده اید، نمره 5، 5.5، و یا 6، 2 امتیاز از 16 امتیاز و نمره 4.5 شما یک امتیاز از 16 امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا را دست آورده اید.

 

High Moderate Min
Writing 6.5 5 - 6 4.5
Score 4 2 1

در صورتیکه نتیجه مهارت Writing شما 6.5 یا بالاتر باشد شما 4 امتیاز از 16امتیاز مهاجرت به کانادا را کسب کرده اید، نمره 5، 5.5، و یا 6، 2 امتیاز از 16 امتیاز و نمره 4.5 شما یک امتیاز از 16 امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا را دست آورده اید.

High Moderate Min
Speaking 6.5 5 - 6 4.5
Score 4 2 1

در صورتیکه نتیجه مهارت Speaking شما 6.5 یا بالاتر باشد شما 4 امتیاز از 16امتیاز مهاجرت به کانادا را کسب کرده اید، نمره 5، 5.5، و یا 6، 2 امتیاز از 16 امتیاز و نمره 4.5 شما یک امتیاز از 16 امتیاز مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا را دست آورده اید.