کاهش سن وابستگی فرزندان جهت مهاجرت به کشور کانادا

در گذشته وقتي براي مهاجرت به کانادا اقدام مي کرديد، کليه فرزندان زير ?? سال شما به عنوان فرزندان وابسته Dependent Children محسوب مي شدند و مي توانستند به همراه پدر و مادر خود و تحت پرونده مهاجرتي ايشان به کانادا مهاجرت کنند. همچنين اگر سن فرزندي بيش از ?? سال بود ولي قبل از ?? سالگي به طور تمام وقت تحصيل مي کرد و تحصيلات وي هنوز خاتمه نيافته بود، همچنان مي توانست به عنوان فرزند وابسته قلمداد شود. اين شرايط از تاريخ اول اوت ???? ميلادي برابر ?? امرداد ???? به شکل زير تغيير خواهد کرد.

سن وابستگي فرزندان از ?? به ?? سال کاهش مي يابد. يعني تنها فرزنداني وابسته محسوب مي شوند که سن ايشان کمتر از ?? سال باشد.
شرط تحصيل تمام وقت حذف مي شود. به عبارت ديگر اگر فرزندي به سن ?? سالگي رسيده باشد حتي اگر در دانشگاه تحصيل تمام وقت کند، فرزند وابسته محسوب نخواهد شد و نمي تواند همراه والدين خود براي مهاجرت به کانادا اقدام کند.
يک مورد استثنا آن است که فرزندي ?? سال به بالا باشد ولي به خاطر مشکلات جسمي يا رواني از نظر مالي به والدين خود وابسته باشد. در اين صورت چنين فرزندي همچنان فرزند وابسته در نظر گرفته خواهد شد.

تغييرات فوق شامل پرونده هايي که قبل از اول اوت ???? به دست اداره مهاجرت فدرال رسيده باشند نخواهد شد. همچنين برخي پرونده هاي چند مرحله اي از شرط فوق مستثني هستند، به شرط آنکه مرحله اول اين پرونده ها قبل از اول اوت ???? آغاز شده باشد. اين پرونده ها شامل موارد زير است:

پرونده هاي مهاجرت استاني
پرونده هاي گروه اقتصادي کبک
پرستاران خانگي
متقاضيان پ. .. ن..ا-..ه .ن.د.گ… .ي
متقاضيان مهاجرت به کبک از روش مسايل انسان دوستانه
والدين و پدربزرگ و مادر بزرگ هايي که پرونده شان قبل از ? نوامبر ???? تشکيل شده است
متقاضيان پ.. .ن …ا.. ه..ن . ..د..گ -.ي که حاميان مالي خصوصي دارند و پرونده آنها قبل از ?? اکتبر ???? تشکيل شده است
همچنين از اول اوت ???? به بعد در پرونده هاي چند مرحله اي سن فرزندان متقاضي هنگامي در نظر گرفته مي شود که مرحله اول پرونده آغاز شده باشد (يعني اگر سن فرزند متقاضي در مرحله اول کمتر از ?? سال باشد ولي در مرحله دوم از ?? سال بگذرد، همچنان جزو فرزندان وابسته محسوب خواهد شد).