آب و هوای آنتالیا

آنتاليا داراي آب و هواي خاص مديترانه اي با تابستان هاي آفتابي و زمستانهاي معتدل است.از اواسط ماه فروردين تا آبان ( آوريل، نوامبر ) براي شنا مناسب است.متوسط دماي هوا در تابستان ?? درجه سانتيگراد و دماي آب ?? درجه سانتيگراد است.
گشت روزانه:
چه چيزي مي تواند جذاب تر از ديدن چشم انداز هاي رويايي ، کوههاي سر به فلک کشيده و رنگهاي باشکوه و دريا و گياهان باشد؟ اطراف آنتاليا جاهاي ديدني بسياري وجود دارد ، ما اين نقاط ديدني را براي سفر هاي يکروزه شما پيشنهاد ميکنيم.آبشار دودان بلند ، ?? کيلومتري شمال شرقي ، در نوع خود بي نظير است ، چرا که شما مي توانيد در پشت آبشارها راه برويد.
در مسير ساحل لارا ، ?? کيلومتر به سمت شرق ، آبشار دودان کوتاه قرار دارد که مستقيم وارد دريا ميشود.آبشار کورسونلو و درياچه نيلوفر واقع در ?? کيلومتري آنتاليا ، مکانهايي هستند که زيبايي طبيعت در آن خودنمايي ميکند. ساحل ماسه اي لارا ، ??کيلومتري شرق است ، اما به ساحل سنگي کنيالتي نزديکتر است که در غرب شهر قرار دارد (تور انتاليا)
در بخش شرقي کوه کان ، ?? کيلومتري آنتاليا ، غار کارايين قرار دارد که مربوط به دوران پالئو ليتيک ( ?? هزار سال پيش از ميلاد ) مي شود اين منطقه قديمي ترين مکان ترکيه است. غار داراي يک در ورودي است که با آغاز روز روشن ميشود و از سه اتاق متصل به هم عبور ميکند.موزه کوچکي در بخش ورودي بقاياي غار وجود دارد ، که بيشتر يافته هاي مختلف اين غار در موزه هاي ترکيه قرار دارند در پارک دوزلر کامي ?? کيلومتري شمال آنتاليا ، گونه اي از آهو و بز کوهي نيز محافظت ميشود.