دانش زبان فرانسه و تمایل استانهای کانادا به مهاجران فرانسه زبان

در طي ساليان گذشته، روش تخصصي استان کبک به عنوان تنها روشي که نياز به زبان فرانسه دارد شناخته شده است. اما از آنجا که در کشور کانادا هر دو زبان انگليسي و فرانسوي مورد نياز بوده و هر دو زبان به عنوان زبان رسمي مورد استفاده قرار مي گيرند در طي چندين ماه گذشته شاهد بروز تغييراتي در سيستم پذيرش بعضي از استانها و تمايل آنها به مهاجراني که دانش فرانسه دارند، بوده ايم. مهاجرت به کانادا

در تمام روش هاي مهاجرتي نيروي متخصص کانادا اعم از فدرال و استاني زبان فرانسه مي تواند به عنوان زبان اول و يا زبان دوم معرفي گردد که به طبع در صورت ارايه مدرک به عنوان زبان دوم مي تواند امتياز بيشتري را براي متقاضي به همراه داشته باشد.

با توجه به اتمام فرصت اقدام براي کبک در سال جاري شايد افرادي با دانش زبان فرانسه وجود داشته باشند که تصور مي کنند راه قطعي ديگري براي اقدام در اختيار ندارند. وليکن خوشحاليم که به اطلاع تمامي شما عزيزان برسانيم که استان هاي انتاريو و نيوبرانزويک روش هاي جديدي براي اشخاصي که علاوه بر زبان انگليسي به زبان فرانسه تسلط دارند در نظر گرفته اند که با اعطاي قبولي استاني باعث انتخاب افراد در سيستم ورود پيشتاز ( Express Entry) مي گردند.

سطح زبان فرانسه مورد نياز براي اين روش ها حداقل نمره TEF به شرح ذيل مي باشد:
مهارت گفتاري: ???-??? مهارت شنيداري: ???-??? مهارت نوشتن: ???-??? مهارت خواندن: ???-???
سطح زبان انگليسي مورد نياز براي اين روش ها حداقل نمره IELTS GENERAL به شرح ذيل مي باشد:
مهارت گفتاري: 5.5 مهارت شنيداري: 5.5 مهارت نوشتن: 5.5 مهارت خواندن: 5