شرایط مهاجرت به کشور استرالیا

بر طبق تحقيقات صورت گرفتهمهاجرت به استراليا از کليه ي نقاط جهان افزايش قابل توجهي در سالهاي گذشته داشته است. مهاجرت به استراليا به علت سياستهاي جذب نيروي کار متخصص و مفيد و شرايط زندگي مناسب در استراليا، مورد استقبال روزافزون بوده است. از اين رو اداره مهاجرت به استراليا هر سال شرايط خود را تغيير و اصولا دشوارتر کرده است تا بتواند از بين علاقمندان مهاجرت به استراليا، بهترين ها را انتخاب نمايد. اگر در فکر مهاجرت به استراليا هستيد، نااميد نشويد اما بايد خود را براي فرآيندي طولاني و وقتگير آماده نماييد.

انواع ويزاهايي که مي توانيد براي آن ها براي سفر و يا مهاجرت به استراليا اقدام کنيد عبارتند از:

ويزاي تخصص
ويزاي سرمايه گذاري
ويزاي دانشجويي
ويزاي والدين
ويزاي بازنشته سرمايه گذار
ويزاي شريک زندگي