طاق بستان

جاذبه هاي گردشگري ايران-طاق بستان مجموعه‌اي از سنگ‌نگاره‌ها و سنگ‌نبشته‌هاي دوره‌ ساساني است که در شمال‌غربي شهر کرمانشاه در غرب ايران واقع شده است.
وجود کوه و چشمه در اين مکان، آن را به گردشگاهي روح‌فزا تبديل نموده که از زمان‌هاي ديرين تا به امروز مورد توجه بوده است.
طاق بستان در زبان بومي (کردي) طاق وسان گفته مي‌شود. سان به معني سنگ مي‌باشد و به اين ترتيب طاق بستان طاق سنگي معني مي‌دهد. اين مجموعه در قرن سوم ميلادي ساخته شده است. شاهان ساساني نخست نواحي اطراف تخت جمشيد را براي تراشيدن تنديس‌هاي خود برگزيدند، اما از زمان اردشير دوم و شاهان پس از او طاق بستان را انتخاب کردند که در بين راه جاده‌ ابريشم قرار داشت و داراي طبيعتي سرسبز و پر‌آب بود.
طاق بستان شامل سنگ‌نگاره‌ تاج‌گذاري اردشير دوم و دو طاق مي‌باشد که طاق کوچک‌تر شاهپور دوم و سوم و طاق بزرگ‌تر خسرو پرويز را به تصوير کشيده است. در سمت راست طاق کوچک‌تر و در بيرون از طاق سنگ‌نگاره‌اي تراشيده شده که تاج‌گذاري اردشير دوم را نشان مي‌دهد.
طاق بزرگ‌تر به پهناي 5/7 متر، ارتفاع حدود 9 متر و به عمق 5/6 متر و طاق کوچک‌تر به پهناي 6 متر، به ارتفاع حدود 5 متر و به عمق 5/3 متر مي‌باشد.