ورود به بازار کار کانادا

در سال ???? ميلادي? دولت کانادا براي عمل به تعهدات خود در جهت بهبود روشهاي موثر به ورود مهجران و متخصيين تحصيل کرده خارجي به نيروي کار کانادا برنامه (Internationally Trained Workers Initiative (ITWI را راه اندازي نمود.

اين برنامه متشکل از چندين بخش و استراتژي مختلف بوده که يکي از اين استراتژي ها مربوط به متخصصين بهداشت و درمان خارجي و يا همان (Internationally Educated Health Professionals Initiative (IEHPI مي شود.

(IEHPI) در سال 2005 -2006 با هدف عمده افزايش عرضه نيروي بهداشت حرفه اي به بازار کار کانادا و گسترش ارزيابي و يکپارچه سازي تحصيلات متخصصين بهداشت و درمان خارجي در هفت رشته با الويت بالاتر راه اندازي گردييد. ? رشته الويت دار که با توجه به نيازهاي بازار کار کانادا انتخاب شده اند شامل: پزشکي، پرستاري، داروسازي، فيزيوتراپي، کاردرماني، تکنولوژي آزمايشگاه پزشکي و تکنولوژي پرتو پزشکي مي شوند. مهاجرت به کانادا

از طريق اين برنامه است که دولت فدرال با هدف کمک به متخصصين خارجي و استفاده هر چه بيشتر از مهارت هاي آنها در سيستم بهداشت کانادا با دولتهاي استاني و منطقه اي کانادا، انجمنها و سازمانهاي نظارتي بهداشت و درمان، موسسات آموزش عالي و انجمن هاي حرفه اي همکاري مي کند. بر همين اساس بسياري از استاهاي کانادا برنامه هاي مختلفي را براي ورود متخصصين بهداشت و درمان خارجي و استفاده از مهارتهاي آنها راه اندازي نموده اند که شامل اطلاعاتي بسيار جامع براي متخصصين بوده و مي توانند به عنوان ابزاري بسيار مفيد در جهت ورود به بازار کار کانادا مورد استفاده متخصصين قرار بگيرند. به عنوان مثال در استان انتاريو، مرکزي در HealthForceOntario راه اندازي شده براي ارايه اطلاعا ت کامل به متخصصين بهداشت و درمان خارجي که نياز به اطلاعات تخصصي در مورد نحوه معادل سازي مدارک تخصصي و اخذ مجوز کار در رشته تخصصي خود را دارند.

با توجه به اخباري که پيشتر نيز در وب سايت بانيان سعادت منتشر شد، دولت کانادا با توجه به افزايش سن کلي جامعه در طي سالهاي اخير در بخشهاي مختلف بهداشت و درمان نيازي روزافزون به متخصصين مشاغل پزشکي پيدا کرده است و با توجه به اينکه ورود به بازار کار براي متخصصين بهداشت و درمان خارجي مستلزم طي مراحلي از قبيل معادل سازي مدارک تحصيلي و ثبت نام در آزمون هاي تخصصي بوده به متقاضيان مهاجرت پيشنهاد مي کنيم که از ابتداي اقدام به امر مهاجرت تحقيقات لازم دراين موارد را انجام داده و در صورت امکان از قبل از ورود به خاک نسبت به طي اين مراحل اقدام نمايند.